diumenge, 31 de juliol de 2011

S'APROVA LA MOCIÓ PER A LA NO CONTRACTACIÓ D'UN CÀRREC DE CONFIANÇA INNECESSARI

Durant aquests dies aniré fent un anàlisis dels diferents punts tractats al Ple celebrat el 29 de juliol. Per començar penjo la moció que vàrem presentar els grups municipals que estem a la oposició de CiU, PVA i PP amb el recolzament del grup ARA-Reagrupament.
La moció proposava la no contractació d’un càrrec de confiança aprovat al Ple extraordinari del 7 de juliol que els grups de l’equip de govern van aconseguir aprovar pel vot de qualitat de l’Alcalde. És necessari recordar que el regidor de Ara-Reagrupament, que en aquest Ple encara formava part de l’equip de govern, es va abstenir, per no estar d’acord amb aquest punt. Al dia següent presentava la seva dimissió de l’equip de govern i es trencava el pacte que havia fet possible que la llista més votada no obtingués l’alcaldia. 
Però aquesta és una altra història que mereix un anàlisis especial, i ja ho comentaré en un altre moment.
Parlant de l’últim Ple la “sorpresa” es dóna quan aquesta moció es aprovada per unanimitat: l’equip de govern format per ICV,UMDC,PSC i ERC voten a favor d’un punt que anava en contra del que ells mateixos havien proposat i aprovat a l’anterior Ple.
Aquest canvi tan extrem a què es deu? Els hem fet reflexionar? Què hagués passat si no presentem la moció? S’hagués portat a terme la contractació d’un familiar de l’alcalde desenvolupant unes tasques innecessàries?
Aquí us deixo la moció presentada:

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUPS MUNICIPALS CIU, PVA I PP:

Amb la mateixa proposem l’amortització de la plaça de  personal eventual denominada “ Cap d’àrea dona i joventut”, la qual figurava a la proposta d’acord del passat Ple extraordinari de 7 de juliol  amb el n. 16 de l’ordre del dia.

Vist que aquest Ajuntament està passant per  greus dificultats econòmiques,les quals han estan informades pel mateix equip de govern actual i que existeixen dubtes raonables sobre les dificultats existents per atendre les despeses del capítol I en referència a la plantilla municipal .

Vist que durant la campanya electoral tots els partits van comunicar un compromís ferm de que era necessari reduir al màxim les despeses de l’Ajuntament, fent una racionalització de les mateixes.

Aquesta plaça i la seva corresponent descripció del lloc de treball no correspon a cap necessitat tècnica ni administrativa, però si  al nostre entendre, al pagament d’un peatge al partit per la feina realitzada en defensa dels interessos polítics de qui en definitiva contracta, es a dir , l’Alcalde, s’entén que a aquest lloc de treball també se li denomini “càrrec de confiança”.
La nostra opinió és que en aquest acord no es pot fer prevaldre ni la més elemental de les justificacions, ja que pel desenvolupament de les funcions que li correspondrien hauria d’existir l’esmentada àrea. I en aquest cas, existeixen dues regidories: una de joventut i altre de la dona que formen part d’àrees diferents i que ja tenen personal tècnic adscrit a les mateixes.

Per tant, aquesta moció té com a objectiu l’anul·lació de la proposta n. 16 aprovada al Ple del dia 7 de juliol  de 2011, o en el seu cas l’amortització de l’esmentada plaça de personal eventual o de confiança per considerar-la innecessària i molt allunyada del criteri d’austeritat que hauria de prevaldre al nostre ajuntament.

Per tot el que hem exposat.
Proposem al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a la pressa d’acords d’aquesta índole, mitjançant el vot de qualitat de l’alcalde.

SEGON.- Anul·lar l’acord n. 16 del Ple extraordinari de data 7 de juliol de 2011, en el qual es creava una plaça de personal eventual, amb les característiques i retribucions relacionades al mateix acord. I en el cas que l’esmentada plaça hagi estat creada definitivament, acordar la seva amortització de manera immediata.

TERCER.-Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat segons allò que s’estableix a la Llei de Bases de Règim Local, el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.


Viladecavalls, a 21 de juliol de 2011.